آگهی استخدام سیمان کار در شرکت ساختمانی

استخدام سیمان کار در شرکت ساختمانی

1397-11-08

استخدام سیمان کار در شرکت ساختمانی جهت پروژه های در دست احداث . پرفیت محدود می باشد.

استخدام سیمان کار در شرکت ساختمانی جهت پروژه های در دست احداث . پرفیت محدود می باشد.

کرج

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی