آگهی استخدام خدمتکار شبانه روز برای امور نظافت و آشپزی منزل

استخدام خدمتکار شبانه روز برای امور نظافت و آشپزی منزل

1397-11-07

استخدام خدمتکار شبانه روز برای امور نظافت و آشپزی منزل

استخدام خدمتکار شبانه روز برای امور نظافت و آشپزی منزل

تهران پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی