آگهی استخدام خدمه متعهد و موجه خانم برای رسیدگی به امورمنزل

استخدام خدمه متعهد و موجه خانم برای رسیدگی به امورمنزل

1397-11-04

استخدام خدمه متعهد و موجه خانم برای رسیدگی به امورمنزل با حقوق دو ملیون

استخدام خدمه متعهد و موجه خانم برای رسیدگی به امورمنزل با حقوق دو ملیون

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی