آگهی استخدام تعدادی کارمند خانم در موسسه ای معتبر

استخدام تعدادی کارمند خانم در موسسه ای معتبر

1397-11-04

استخدام تعدادی کارمند خانم در موسسه ای معتبر با ساعت کار 8/30 الی 17 و حقوق 1 م

استخدام تعدادی کارمند خانم در موسسه ای معتبر با ساعت کار 8/30 الی 17 و حقوق 1 م

تهران نظام آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی