آگهی استخدام پیک حرفه ای

استخدام پیک حرفه ای

1397-07-28

استخدام پیک حرفه ای در محدوده سعدی خالص واقعی دریافتی 120 تا 150 ساعت کار 8 الی 19

استخدام پیک حرفه ای در محدوده سعدی خالص واقعی دریافتی 120 تا 150 ساعت کار 8 الی 19

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی