آگهی استخدام تعدادی کارمندخانم برای اداره بازیافت

استخدام تعدادی کارمندخانم برای اداره بازیافت

1397-10-28

استخدام تعدادی کارمندخانم برای اداره بازیافت با حقوق مکفی در اسلام شهر

استخدام تعدادی کارمندخانم برای اداره بازیافت با حقوق مکفی در اسلام شهر

اسلامشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی