آگهی استخدام منشی خانم جهت کار در دفتر شرکت ساختمانی

استخدام منشی خانم جهت کار در دفتر شرکت ساختمانی

1397-10-27

استخدام منشی خانم جهت کار در دفتر شرکت ساختمانی با حقوق مکفی

استخدام منشی خانم جهت کار در دفتر شرکت ساختمانی با حقوق مکفی

کرمانشاه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی