آگهی استخدام خدمتکار جوان خانم برای تمیزکاری منزل

استخدام خدمتکار جوان خانم برای تمیزکاری منزل

1397-10-27

استخدام خدمتکار جوان خانم برای تمیزکاری منزل هفته ای دوبار

استخدام خدمتکار جوان خانم برای تمیزکاری منزل هفته ای دوبار

تهران نیروهوایی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی