آگهی استخدام منشی خانم در موسسه ای معتبر

استخدام منشی خانم در موسسه ای معتبر

1397-10-26

استخدام منشی خانم در موسسه ای معتبر با ظاهر آراسته و منظم و حقوق تا 1.300 م

استخدام منشی خانم در موسسه ای معتبر با ظاهر آراسته و منظم و حقوق تا 1.300 م

کرمان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی