آگهی استخدام تکنسین کامپیوتر در شرکت معتبر

استخدام تکنسین کامپیوتر در شرکت معتبر

1397-10-26

استخدام تکنسین کامپیوتر در شرکت معتبر. آشنا به تعمیرات و شبکه و نگه داری سیستم های شرکت

استخدام تکنسین کامپیوتر در شرکت معتبر. آشنا به تعمیرات و شبکه و نگه داری سیستم های شرکت

تهران الهیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی