آگهی استخدام منشی دفتر حمل و نقل

استخدام منشی دفتر حمل و نقل

1397-07-24

استخدام منشی دفتر حمل و نقل آدرس محل کار جمهوری؛ خیابان دانشگاه جنوبی؛ پلاک۴۸ با 1 میلیون و 500 حقوق

استخدام منشی دفتر حمل و نقل آدرس محل کار جمهوری؛ خیابان دانشگاه جنوبی؛ پلاک۴۸ با 1 میلیون و 500 حقوق

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی