آگهی استخدام راننده با خودرو جهت کار در تاکسی تلفنی آزادی

استخدام راننده با خودرو جهت کار در تاکسی تلفنی آزادی

1397-10-22

استخدام تعدادی راننده با خودرو جهت کار در تاکسی تلفنی آزادی با درآمد خوب و زنگ خور عالی

استخدام تعدادی راننده با خودرو جهت کار در تاکسی تلفنی آزادی با درآمد خوب و زنگ خور عالی

شیراز ارتش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی