آگهی استخدام منشی در شرکتی معتبر

استخدام منشی در شرکتی معتبر

1397-10-20

استخدام منشی در شرکتی معتبر با حقوق مکفی محدوده شهرک امام خمینی

استخدام منشی در شرکتی معتبر با حقوق مکفی محدوده شهرک امام خمینی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی