آگهی استخدام چند نگهبان با ظاهر و اندام مناسب با بیمه و خوراک

استخدام چند نگهبان با ظاهر و اندام مناسب با بیمه و خوراک

1397-10-18

استخدام چند نگهبان با ظاهر و اندام مناسب با بیمه و خوراک

استخدام چند نگهبان با ظاهر و اندام مناسب با بیمه و خوراک

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی