آگهی استخدام فروشنده در گالری شال و روسری آساره

استخدام فروشنده در گالری شال و روسری آساره

1397-10-12

استخدام فروشنده با انگیزه و با بیان قوی در گالری شال و روسری آساره از واجدین شرایط دعوت به کار بعمل می آید.

استخدام فروشنده با انگیزه و با بیان قوی در گالری شال و روسری آساره از واجدین شرایط دعوت به کار بعمل می آید.

مشهد طلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی