آگهی استخدام منشی خانم در شرکت اداری و فنی

استخدام منشی خانم در شرکت اداری و فنی

1397-07-28

استخدام منشی در صورت تحویل کار خوب مزایا تعلق میگیرد.

استخدام منشی در صورت تحویل کار خوب مزایا تعلق میگیرد.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی