آگهی استخدام حسابدار در شرکت آتیه پرداز

استخدام حسابدار در شرکت آتیه پرداز

1397-07-27

استخدام حسابدار در شرکت آتیه پرداز حسابدار بایدتوانایی ارائه گزارشهای حسابداری مانند لیست بدهکاران، نقدینگی و غیره را داشته باشد

استخدام حسابدار در شرکت آتیه پرداز حسابدار بایدتوانایی ارائه گزارشهای حسابداری مانند لیست بدهکاران، نقدینگی و غیره را داشته باشد

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی