آگهی استخدام نیروی نظافتچی با سابقه کار برای شرکت خدماتی معتبر

استخدام نیروی نظافتچی با سابقه کار برای شرکت خدماتی معتبر

1397-10-07

استخدام نیروی نظافتچی با سابقه کار برای شرکت خدماتی معتبر

استخدام نیروی نظافتچی با سابقه کار برای شرکت خدماتی معتبر

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی