آگهی استخدام کارمند فروش خانم در شرکت حامی آلیاژ آسیا

استخدام کارمند فروش خانم در شرکت حامی آلیاژ آسیا

1397-10-06

استخدام کارمند فروش خانم در شرکت حامی آلیاژ آسیا با ساعت کار 8/30 الی 15/30 به همراه زمان استراحت

استخدام کارمند فروش خانم در شرکت حامی آلیاژ آسیا با ساعت کار 8/30 الی 15/30 به همراه زمان استراحت

تهران مهرآباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی