آگهی استخدام کارشناس ارشد و دکتری مدیریت صنعتی

استخدام کارشناس ارشد و دکتری مدیریت صنعتی

1397-07-26

استخدام کارشناس ارشد و دکتری مدیریت صنعتی و پروژه و ساخت جهت امور پژوهشی با حقوق و مزایای کافی

استخدام کارشناس ارشد و دکتری مدیریت صنعتی و پروژه و ساخت جهت امور پژوهشی با حقوق و مزایای کافی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی