آگهی استخدام لیسانس صنایع

استخدام لیسانس صنایع

1397-07-26

استخدام لیسانس صنایع در محدوه پردیس,جاجرود و سیاهسنگ. واجدین شرایط با تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.

استخدام لیسانس صنایع در محدوه پردیس,جاجرود و سیاهسنگ. واجدین شرایط با تلفن درج شده تماس حاصل نمایند.

پردیس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی