آگهی استخدام رنگ کار مو در آرایشگاه

استخدام رنگ کار مو در آرایشگاه

1397-10-03

استخدام رنگ کار مو در آرایشگاه به صورت اجاره ای. مشتری سالن هم داده میشود

استخدام رنگ کار مو در آرایشگاه به صورت اجاره ای. مشتری سالن هم داده میشود

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی