آگهی استخدام پرستار متعهد و سالم و باحوصله خانم برای مراقبت معلول

استخدام پرستار متعهد و سالم و باحوصله خانم برای مراقبت معلول

1397-10-03

استخدام پرستار متعهد و سالم و باحوصله خانم برای مراقبت معلول دستمزد توافقی

استخدام پرستار متعهد و سالم و باحوصله خانم برای مراقبت معلول دستمزد توافقی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی