آگهی استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در موسسه معتبر

استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در موسسه معتبر

1397-09-29

استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در موسسه معتبر. افراد مسئولیت پذیر و دارای وسیله نقلیه تماس بگیرند.

استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در موسسه معتبر. افراد مسئولیت پذیر و دارای وسیله نقلیه تماس بگیرند.

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی