آگهی استخدام نگهبان برای برجهای شمال شهر با جای خواب و بیمه

استخدام نگهبان برای برجهای شمال شهر با جای خواب و بیمه

1397-09-25

استخدام نگهبان برای برجهای شمال شهر با جای خواب و بیمه فقط 4 نفر

استخدام نگهبان برای برجهای شمال شهر با جای خواب و بیمه فقط 4 نفر

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی