آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

1397-09-25

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر با ظاهر شیک و آراسته در محدوده استاد معین

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر با ظاهر شیک و آراسته در محدوده استاد معین

تهران استاد معین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی