آگهی استخدام منشی امور دفتری اموزشگاه

استخدام منشی امور دفتری اموزشگاه

1397-07-24

استخدام منشی جهت انجام امور دفتری اموزشگاه واقع درخیابان ولیعصر درتبریز نیازمندیم

استخدام منشی جهت انجام امور دفتری اموزشگاه واقع درخیابان ولیعصر درتبریز نیازمندیم

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی