آگهی استخدام نظافتچی همراه با جای خواب و ناهار و تسویه بصورت روزانه

استخدام نظافتچی همراه با جای خواب و ناهار و تسویه بصورت روزانه

1397-09-18

استخدام نظافتچی همراه با جای خواب و ناهار و تسویه بصورت روزانه

استخدام نظافتچی همراه با جای خواب و ناهار و تسویه بصورت روزانه

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی