آگهی استخدام فروشنده جهت بینایی سنجی

استخدام فروشنده جهت بینایی سنجی

1397-09-16

استخدام فروشنده جهت بینایی سنجی و فروش عینک در شیفت صبح الزاما از داوطلبان با سابقه کاری مرتبط دعوت به همکاری می گردد.

استخدام فروشنده جهت بینایی سنجی و فروش عینک در شیفت صبح الزاما از داوطلبان با سابقه کاری مرتبط دعوت به همکاری می گردد.

مشهد وکیل آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی