آگهی استخدام تعدادی کارمند اداری خانم

استخدام تعدادی کارمند اداری خانم

1397-09-17

استخدام تعدادی کارمند اداری خانم با حقوق 2 م تومان در محیطی اداری

استخدام تعدادی کارمند اداری خانم با حقوق 2 م تومان در محیطی اداری

تهران امام حسین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی