آگهی استخدام گرافیست خانم در چاپخانه

استخدام گرافیست خانم در چاپخانه

1397-09-17

استخدام گرافیست خانم در چاپخانه. جهت امور طراحی و صحافی و چاپ

استخدام گرافیست خانم در چاپخانه. جهت امور طراحی و صحافی و چاپ

اهواز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی