آگهی استخدام چند نفر مراقب خانم روزانه و شبانه روزی

استخدام چند نفر مراقب خانم روزانه و شبانه روزی

1397-07-09

استخدام چند نفر مراقب خانم روزانه و شبانه روزی اشتغال فوری در مرکز نگهداری سالمند و کودک در تهران

استخدام چند نفر مراقب خانم روزانه و شبانه روزی اشتغال فوری در مرکز نگهداری سالمند و کودک در تهران

تهران درختی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی