آگهی استخدام چرخکار ماهر مانتو دوز

استخدام چرخکار ماهر مانتو دوز

1397-07-23

استخدام چرخکار ماهر مانتو دوز وزیگزاگ دوز در باقر شهر

استخدام چرخکار ماهر مانتو دوز وزیگزاگ دوز در باقر شهر

باقرشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی