آگهی استخدام نگهبان مجتمع

استخدام نگهبان مجتمع

1397-09-12

استخدام نگهبان مجتمع با ضامن معتبر

استخدام نگهبان مجتمع با ضامن معتبر

کرج

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی