آگهی استخدام منشی خانم در دفتر تجهیزات پزشکی

استخدام منشی خانم در دفتر تجهیزات پزشکی

1397-09-12

استخدام منشی خانم در دفتر تجهیزات پزشکی با حقوق ثابت به همراه پاداش

استخدام منشی خانم در دفتر تجهیزات پزشکی با حقوق ثابت به همراه پاداش

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی