آگهی استخدام فروشنده جهت فعالیت در سوپرمارکت معتبر

استخدام فروشنده جهت فعالیت در سوپرمارکت معتبر

1397-09-10

استخدام فروشنده جهت فعالیت در سوپرمارکت معتبر متقاضیان رزومه خودرا به شماره یادشده ارسال نمایید.

استخدام فروشنده جهت فعالیت در سوپرمارکت معتبر متقاضیان رزومه خودرا به شماره یادشده ارسال نمایید.

اصفهان بزرگمهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی