آگهی استخدام آشپز در رستوران

استخدام آشپز در رستوران

1397-07-22

ما از شما دقت و پذیرش مسئولیت در شغل را میخواهیم . اگر میتوانید تماس بگیرید . به عنوان آگهی استخدام و موارد درج شده ، توجه نمایید . مطالب بعدی را خواهیم گفت ممنون .

ما از شما دقت و پذیرش مسئولیت در شغل را میخواهیم . اگر میتوانید تماس بگیرید . به عنوان آگهی استخدام و موارد درج شده ، توجه نمایید . مطالب بعدی را خواهیم گفت ممنون .

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی