آگهی استخدام کارشناس فروش در زمینه لوازام خانگی در شرکت خصوصی

استخدام کارشناس فروش در زمینه لوازام خانگی در شرکت خصوصی

1397-09-08

استخدام کارشناس فروش مجرب جهت کار در شرکت خصوصی از داوطلبان گرامی نیرو می پذیرد.

استخدام کارشناس فروش مجرب جهت کار در شرکت خصوصی از داوطلبان گرامی نیرو می پذیرد.

تهران بهارستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی