آگهی استخدام خیاط جهت تعمیر لباس

استخدام خیاط جهت تعمیر لباس

1397-07-21

استخدام خیاط جهت تعمیر لباس در منطقه پونک

استخدام خیاط جهت تعمیر لباس در منطقه پونک

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی