آگهی استخدام تعدادی منشی خانم در شرکتی معتبر

استخدام تعدادی منشی خانم در شرکتی معتبر

1397-09-06

استخدام تعدادی منشی خانم در شرکتی معتبر با ساعت کار 9/30 الی 17 و حقوق 1 م

استخدام تعدادی منشی خانم در شرکتی معتبر با ساعت کار 9/30 الی 17 و حقوق 1 م

تهران پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی