آگهی استخدام بافت کار مو ماهر در سالن زیبایی

استخدام بافت کار مو ماهر در سالن زیبایی

1397-09-06

استخدام بافت کار ماهر در سالن زیبایی به صورت اجاره صندلی

استخدام بافت کار ماهر در سالن زیبایی به صورت اجاره صندلی

تهران یوسف آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی