آگهی استخدام مدیر اداری درگروه صنایع غذایی بیژن

استخدام مدیر اداری درگروه صنایع غذایی بیژن

1397-09-06

استخدام مدیر اداری درگروه صنایع غذایی بیژن

استخدام مدیر اداری درگروه صنایع غذایی بیژن

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی