آگهی استخدام تخته کار ماهر جیگرکی

استخدام تخته کار ماهر جیگرکی

1397-07-20

استخدام به یک تخته کار ماهر جهت جگرکی با سابقه نیازمندیم

استخدام به یک تخته کار ماهر جهت جگرکی با سابقه نیازمندیم

تهران مطهری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی