آگهی استخدام کارگر رستوران

استخدام کارگر رستوران

1397-07-20

استخدام کارگر رستوران با غذا سن سی سال به پایین

استخدام کارگر رستوران با غذا سن سی سال به پایین

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی