آگهی استخدام نیروی آبدارچی

استخدام نیروی آبدارچی

1397-07-19

یک دفتر املاک واقع در الهیه تهران نیاز به یک اب دارچی جوان دارد

یک دفتر املاک واقع در الهیه تهران نیاز به یک اب دارچی جوان دارد

تهران الهیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی