آگهی استخدام رنگ و مش کار در آرایشگاه

استخدام رنگ و مش کار در آرایشگاه

1397-08-30

استخدام رنگ و مش کار ماهر در آرایشگاه.به صورت اجاره یا درصدی

استخدام رنگ و مش کار ماهر در آرایشگاه.به صورت اجاره یا درصدی

تهران یافت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی