آگهی استخدام تعدادی راننده با خودرو در آژانس

استخدام تعدادی راننده با خودرو در آژانس

1399-09-09

از چند نفر راننده با خودرو سالم منظم و وقت شناس در آژانس معتبر دعوت به همکاری میشود. به صورت تمام وقت با حقوق مکفی جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

از چند نفر راننده با خودرو سالم منظم و وقت شناس در آژانس معتبر دعوت به همکاری میشود. به صورت تمام وقت با حقوق مکفی جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

گرگان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی