آگهی استخدام راننده بیل مکانیکی

استخدام راننده بیل مکانیکی

1399-09-08

استخدام راننده بیل مکانیکی با سابقه کار و با تسلط کامل به رانندگی به صورت تمام وقت همراه با محل استراحت حقوق و مزایای مکفی

استخدام راننده بیل مکانیکی با سابقه کار و با تسلط کامل به رانندگی به صورت تمام وقت همراه با محل استراحت حقوق و مزایای مکفی

کیش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی