آگهی استخدام راننده با خودرو در تاکسی تلفنی

استخدام راننده با خودرو در تاکسی تلفنی

1399-08-26

به تعدادی راننده با خودرو تمیز به صورت تمام وقت با حقوق مکفی در تاکسی تلفنی نیازمندیم. کمیسیون پانزده درصد

به تعدادی راننده با خودرو تمیز به صورت تمام وقت با حقوق مکفی در تاکسی تلفنی نیازمندیم. کمیسیون پانزده درصد

شهرکرد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی