آگهی استخدام تعدادی راننده با خودرو در آژانس معتبر

استخدام تعدادی راننده با خودرو در آژانس معتبر

1399-06-14

نیازمند تعدادی راننده با خودرو در آژانس معتبر کمیسیون خودرو بدون طرح 15 درصد کمیسیون طرح دار 10 درصد به صورت تمام وقت

نیازمند تعدادی راننده با خودرو در آژانس معتبر کمیسیون خودرو بدون طرح 15 درصد کمیسیون طرح دار 10 درصد به صورت تمام وقت

تهران آرژانتین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی